วีซ่า

Siam Mind Travel ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำ passport และ visa เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

 

1. การทำหนังสือเดินทางไทย (passport)

กรมการกงศุล ได้มีข้อแนะนำที่อัพเดตอยู่เสมอที่

http://www.consular.go.th/main/th/services

ขอให้ผู้เดินทางทำการศึกษาขั้นตอนและวิธีการได้โดยตรงที่เว็บไซต์ ข้างต้น

 

2. ข้อมูล และเรื่องน่ารู็เกี่ยวกับ SCHENGEN Visa

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยุโรป ในกลุ่มประเทศ เชงเก็น 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

เว็บไซต์ Europa.eu ได้มีข้อแนะนำที่อัพเดตอยู่เสมอที่

http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/eu_travel/visa/index_th.htm

 

3. บริการช่วยทำวีซ่า กับประเทศต่างๆ โดย Siam Mind Travel

กรุณาคลิ๊กที่ ประเทศที่ท่านต้องการ เพื่อ download แบบฟอร์ม และส่งกลับ Siam Mind Travel ทาง email