เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม มายด์ ทราเวล จำกัด   เราเป็นตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่ดำเนินการโดยคนหนุ่ม สาว รุ่นใหม่ ที่ปรารถนาทำให้ลูกค้า ท่านผู้เดินทางทุกท่านที่ได้มาใช้บริการ เดินทางไปกลับกับเราอย่างมีความสุข บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2552 โดยได้รับการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06047 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนรวม 3 ล้านบาท พร้อมให้การบริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร อันได้แก่ การจัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถรับส่ง วีซ่า ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทองค์กรชั้นนำทั่วไปของเมืองไทย อันได้แก่ MSD (THAILAND) LTD., BOEHRINGER INGELHEIM (THAI) LTD., ELI LILLY ASIA, INC. THAILAND, BECTON DICKINSON (THAILAND) LTD., ABBOTT LABORATORIES LIMITED., B BRAUN (THAILAND) LTD., THAI OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD., AMERICAN TAIWAN BIOPHARM CO.,LTD., A,P. HONDA CO.,LTD., AIR ASIA X CO.,LTD., HONDA LOCK THAI, SAHA PATHANAPIBUL PLC., SPORTS AUTHORITY OF THAILAND., UNILEVER THAI TRADING LIMITED., D.M. INTERCOMMUNICATION CO.,LTD. DHIPHAYA LIFE ASSURANCE และอีกหลายบริษัท องค์กร สถาบันมากมาย ที่ยังคงไว้วางใจและเรายังคงให้บริการแก่ทุกท่านด้วยความยินดี เต็มที่สุดความสามารถจวบจนปัจจุบัน